معرفی سفیر یا نمایندگی
هزینه خدمات کنسولی و مشخصات حساب بانکی سفارت

تعرفه مربوط به امور گذرنامه

تعرفه به يورو

شرح

رديف

100

صدور و تعويض گذرنامه

1

50

صدور و تعويض گذرنامه براي افراد زير 18 سال

2

150

صدور گذرنامه مفقوده یا مخدوشه

3
200

صدور گذرنامه ویژه عابرین غیر مجاز

4

18

تغيير محل اقامت

5

18

صدور مهر خروجی مشمولين

6

30

استعلام خروجی مشمولين (بار اول)

7

35

استعلام مجوز صدور گذرنامه عابرين غير مجاز

8

18

استعلام تاریخ آخرین خروج از کشور

9
18

نامه جهت مقامات محل در خصوص تایید یا امضاء گذرنامه

10


 

تعرفه مربوط به احوال شخصيه

تعرفه به يورو

شرح

رديف

20

صدور شناسنامه

1

20

تعويض شناسنامه

2

35

صدور اولين شناسنامه المثنی

3

75

صدور دومين شناسنامه المثنی

4

41

تغيير نام و يا نام خانوادگی

5

10

تغيير سن

6

25

حل اختلاف سند سجلی

7

10

الصاق عكس

8

12

صدور گواهی تجرد

9

20

صدور اولین كارت ملی

10

40

صدور المثنی کارت شناسایی ملی

11

12

صدور اجازه ازدواج اتباع ذكور ايران در خارج از كشور

12

24

صدور پروانه زناشويی

13

18

ثبت ازدواج

14

41

ثبت طلاق در شرايط حضور زوجين

15

53

ثبت طلاق يكطرفه بدون استعلام از مركز

16

96

ثبت طلاق يكطرفه با مجوز مركز

17

18

اخذ آثار انگشتان در نمايندگی

18

18

درخواست گواهی عدم سوء پيشينه

19

12

 (geboorteakte) ترجمه صفحه اول شناسنامه (گواهی تجرد)

20

22

 (huwelijksakte) ترجمه صفحه اول و دوم شناسنامه (گواهی تاهل)

21

24

ثبت و تصديق وصيتنامه

22

11

تصديق حكميت

23

24

تحرير و تنظيم صورت مجلس (بدون بار مالی)

24

144

تحرير و تنظيم صورت مجلس (با بار مالی)

25

0

با ارزش تقريبی 5000000 ريال

 

 

تحرير تركه و مهر و موم

 

 

26

6

با ارزش تقريبی 25000000 ريال

57

با ارزش تقريبی 50000000 ريال

116

با ارزش تقريبی 50000000 ريال به بالا

18

تاييد و ترجمه گواهی ولادت (درج مهر اصالت) در صورت عدم صدور شناسنامه در نمايندگی

27

13.20

تصديق انواع اقرارنامه

28

18

تصديق امضا و مهر دواير و نمايندگيهای جمهوری اسلامی ايران در خارج از كشور

29

24

تصديق امضا و مهر مقامات رسمی و دواير دولتی خارجی

30

12

تصديق امضاي اشخاص متفرقه (اتباع جمهوری اسلامی ايران)

31

132

تصديق امضاء ذيل وكالتنامه براي نقل و انتقال اموال غير منقول

32

26

تصديق امضاء ذيل وكالتنامه برای نقل و انتقال اموال منقول

33

13.20

تصديق امضاء ذيل وكالتنامه برای ساير موارد مانند دريافت مستمری، حقوق بازنشستگی، امور اداری، بانكی، قضايی، نظام وظيفه و دريافت ارز دانشجويی

34

 

12

خلاصه رونوشت وفات (هر برگ)

 

35

 

تبصره: ارائه خلاصه رونوشت وفات (شهادت) شهداء گرانقدر بدون دريافت وجه خواهد بود.

12

كپی برابر اصل كردن هر برگ (هر مهر و امضاء)

36

12

ترجمه گواهينامه رانندگی

37

24

نصب قیم یا امین موقت

38

2

تایید عکس اتباع ایرانی (هر قطعه)

39

 

نحوه پرداخت هزينه كنسولی

- از طريق كارت بانكی در صورت مراجعه حضوری

- از طريق اينترنت (لازم است تصویر رسید اینترنت بانک به همراه سایر مدارک به آدرس سفارت ارسال گردد)

ABN-AMRO BANK
Account Number: 88.37.34.397 - IBAN: NL91ABNA0883734397 - BIC: ABNANL2A

 

وزارت امور خارجه | تماس با ما | ساعات كار و تعطیلات | نقشه سایت | جستجو